Wettelijke Bepalingen

Uitgever van de Site

De website ‘DigitalRecruiters.com’, hierna de Site, wordt gepubliceerd door BANKESS, hierna de uitgever:

BANKESS

40 rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly sur Seine, handelsregister van Parijs nr. 534 776 349 00050 met een kapitaal van € 75.232,-

De publicatiedirecteur is de heer Hervé Solus

De website wordt gehost door OVH. Tel. 08.20.69.87.65

Website gemaakt door Weavers.

1. BESCHERMING OP GROND VAN HET WETBOEK VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

De algemene structuur evenals de software, teksten, afbeeldingen, geluiden, grafische afbeeldingen… en elk ander element waaruit de Site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van de uitgever, of worden regelmatig geëxploiteerd onder licentie. Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze Site op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt gesanctioneerd door de artikelen L. 335-2 e.v. van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De merken van de uitgever en zijn partners, en in het bijzonder het merk ‘DigitalRecruiters’, evenals de logo’s die op de Site verschijnen, zijn geregistreerde handelsmerken (semi-figuratief of niet). Elke reproductie of volledige of gedeeltelijke weergave van deze merken, elke aanpassing of wijziging van deze merken en/of logo’s zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgeverij is derhalve verboden, in de zin van artikel L. 713-2 van het wetboek van intellectuele eigendom.

2. TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID

2.1 Toegang tot de Site is gratis en is verzekerd op een continue en permanente basis, behalve in gevallen van overmacht of gebeurtenissen buiten de controle van BANKESS, en onder voorbehoud van eventuele technische storingen en interventies, onderhoud en bijwerking die nodig zijn voor de goede werking van de Site.

2.2 BANKESS, en alle derden die betrokken zijn bij de creatie van de Site, geven geen garantie, expliciet of impliciet, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Site. Als zodanig kunnen zij niet aansprakelijk worden gesteld jegens enige gebruiker of andere partij voor enige directe of indirecte, speciale, bijzondere of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of een andere site waarnaar door een hyperlink wordt verwezen.

3. PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is de Site aangemeld bij de CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).

De persoonsgegevens die BANKESS verzamelt, worden verzameld, verwerkt, vastgelegd en opgeslagen in overeenstemming met de in Frankrijk geldende wettelijke bepalingen.

4. RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEZWAAR TEGEN VERWERKING

U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens over u, evenals de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, die u op elk gewenst moment kunt uitoefenen door contact op te nemen met het volgende adres: DigitalRecruiters – Bescherming van persoonsgegevens – 5 rue du Helder 75009 Parijs – Frankrijk of door ons een bericht te sturen via het contactformulier dat beschikbaar is op de Site.

4.1 Wijze van gegevensverzameling

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief of andere diensten die door de Site worden aangeboden, zoals een demo-aanvraag of het downloaden van inhoud, verzamelen we persoonlijke gegevens met behulp van het formulier dat dient te worden ingevuld om toegang te krijgen tot de gevraagde dienst. BANKESS kan zo uw persoonsgegevens, achternaam, voornaam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail, functie, IP-adres, bekeken pagina’s op de Site, aantal bekeken pagina’s of andere zakelijke informatie van uw bedrijf (naam, sector van activiteit, omzet) verzamelen

4.2 Verwerkingsdoeleinden

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen tijdens een bezoek zijn noodzakelijk om de gebruiker toegang te geven tot bepaalde diensten die door BANKESS worden aangeboden of georganiseerd via diens Site (bijv.: Nieuwsbrieven).

We kunnen ook statistische informatie verzamelen om te weten hoe bezoekers de Site gebruiken (frequentie van bezoeken aan de verschillende pagina’s, statistieken over de herkomst van bezoekers, enz.).

4.3 Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

BANKESS heeft zich ingespannen om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervalst, beschadigd, vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen overeenkomstig de stand van de techniek ingevoerd, met name wat betreft informatiesystemen. Het bedrijf beheerst echter niet alle risico’s die verbonden zijn aan de werking van het internet en vestigt de aandacht van bezoekers op het bestaan van mogelijke risico’s die inherent zijn aan het gebruik en de werking ervan.

5. COOKIES

5.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat kan worden opgeslagen in een speciale ruimte op de harde schijf van uw terminal* wanneer u een online service bekijkt met behulp van uw browsersoftware. Een cookiebestand stelt de afzender in staat om de terminal te identificeren waarin het wordt opgeslagen, tijdens de geldigheidsduur of opslag van het cookie.

* de Terminal verwijst naar de hardwareapparatuur (computer, tablet, smartphone , enz.) die u gebruikt om een site, een applicatie, advertentie-inhoud, enz. te bekijken of te raadplegen.

5.2 Cookies uitgegeven door DigitalRecruiters op de Site

Met de cookies die we uitgeven kunnen we:

statistieken en het aantal bezoeken en het gebruik van de verschillende elementen van onze Site (bezochte pagina’s, inhoud, routes, enz.) vaststellen, zodat we de interesse en ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
de presentatie van onze Site aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan de Site, afhankelijk van de hardware en software voor het bekijken of lezen die uw Terminal biedt;
informatie opslaan met betrekking tot een formulier dat u op de Site ingevuld hebt om specifieke diensten of inhoud te verkrijgen.

5.3 Cookies uitgegeven door derden op de Site

De uitgifte en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het privacybeleid van die derden. Wij informeren u over het doel van de bij ons bekende cookies en de middelen waarover u beschikt om keuzes te maken met betrekking tot deze cookies.

Op de Site nemen wij mogelijk apps van derden op, waardoor u content van de Site met andere mensen kunt delen of om deze andere mensen te informeren over uw raadpleging of uw mening over de inhoud van de Site. Dit is met name het geval met de knoppen ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’, van sociale netwerken (zoals ‘Facebook’, ‘Twitter’, enz.).

Het sociale netwerk dat een dergelijke toepassingsknop aanbiedt, zal u waarschijnlijk identificeren met deze knop, zelfs als u deze knop niet gebruikt hebt tijdens uw bezoek aan de Site. Dit type toepassingsknop kan het betrokken sociale netwerk namelijk in staat stellen om uw surfgedrag op de Site te volgen, simpelweg omdat uw account bij het betreffende sociale netwerk is geactiveerd op uw Terminal (open sessie) tijdens uw surfgedrag op de Site.

We hebben geen controle over het proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken om informatie te verzamelen met betrekking tot uw navigatie op onze website en in verband met de persoonsgegevens waar ze over beschikken. We nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de doeleinden van het gebruik, inclusief reclame, van de browsergegevens die ze via deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen. Dit beschermingsbeleid moet u in het bijzonder in staat stellen om uw keuzes bij deze sociale netwerken uit te oefenen, in het bijzonder door uw gebruikersaccounts voor elk van deze netwerken in te stellen.

ARTIKEL 6. EVOLUTIE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN – GESCHILLEN – TOEPASSELIJK RECHT

6.1 BANKESS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe clausules zullen alle toekomstige betrekkingen tussen de partijen beheersen en alleen de laatste online versie zal tussen hen prevaleren.

6.2 De Overeenkomst is onderworpen aan het Franse recht, met uitsluiting van elk ander recht.

6.3 In geval van een geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst, verbinden de Partijen zich ertoe om binnen tien werkdagen na ontvangst van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging waarvan de meest gerede Partij kennis heeft gegeven, bijeen te komen met het oog op het vinden van een minnelijke schikking.

In geval van bemiddeling verbinden de partijen zich ertoe een vertrouwelijke schikkingsovereenkomst te ondertekenen.

In de schikking wordt uitdrukkelijk vermeld of deze Overeenkomst van toepassing blijft.

Indien de partijen er niet in slagen een minnelijke schikking te bereiken, is de rechtbank van koophandel van Nanterre de bevoegde instantie, niettegenstaande een groot aantal gedaagden of een verzoek om zekerheden, zelfs voor nood- of voorzorgsprocedures of op verzoek.